Wynajem powierzchni biurowych w Gdyni i w Warszawie

Biuro 44,2 m² - ANCORA parter

Biuro 48,1 m² - ANCORA II piętro

Biuro 299 m² w Gdyni

“Wysokiej klasy lokale biurowe z gdyńską duszą...”

   O NAS
   WYNAJEM
   ZARZĄDZANIE
   ZASTĘPSTWO INWESTYCYJNE

Firma ELBES została założona w 1996 roku jako spółka polsko-niemiecka. Obecnie ELBES Sp. z o.o. reprezentuje 100% kapitału polskiego. Specjalizujemy się w świadczeniu kompleksowych i profesjonalnych usług adminis- tracji i zarządzania nieruchomoś- ciami komercyjnymi, zarówno biurowymi, jak i usługowo-handlowymi oraz wspólnotami mieszkaniowymi.
Strategia działania naszej firmy jest ukierunkowana na realizo- wanie Państwa indywidualnych potrzeb.
Oferujemy również doradztwo w kwestiach inwestowania w nieruchomości oraz zastępstwo inwestycyjne. W tym zakresie współpracujemy z wysokiej klasy specjalistami.


Nasze usługi realizujemy na tere- nie dwóch aglomeracji:
Trójmiasta oraz Warszawy.
ELBES zatrudnia wysoko wykwa- lifikowanych specjalistów z wielo- letnim doświadczeniem w zak- resie zarządzania nieruchomo- ściami, rewitalizacji, kapitalnych remontów, przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania nieruchomości. Sukcesy jakie osiągamy zawdzięczamy przede wszystkim dobrej organizacji, zaangażowaniu i fachowej wiedzy naszego zespołu, którego priorytetowym celem jest zapew- nienie właścicielom bezpiecznej i dochodowej eksploatacji nieru- chomości oraz komfortu i bezpieczeństwa ich użytkowni- kom.
Wszystkie osoby na kierowni- czych stanowiskach posiadają licencję zarządcy oraz kilku bądź kilkunastoletnie doświadczenie.

Biurowiec ANCORA: wybudowa- ny w 1948 roku budynek biurowy, zmodernizowany przez naszą firmę do klasy A, zlokalizowany w centrum Gdyni w ekskluzywnej dzielnicy Śródmieście, które jest tzw. Nadmorską Strefą Prestiżu Miejskiego - jest to jedynym w Polsce i nad południowym Bałtykiem bezpośrednim sąsiedz twem centrum dużego miasta z morzem. Biurowiec ANCORA zlokalizowany jest właśnie w tej strefie, w jej części położonej najbliżej morza, a konkretnie basenów portowych. Lokale biurowe w wysokim standardzie wykończenia o powierzchni od 16 m2.


Kameralny budynek z mieszka niami przekształconymi na lokale biurowe zlokalizowany w Warsza wie, dzielnica Ochota, usytuo wany pomiędzy Parkiem Szczęśli wieckim a ogrodami działkowymi, w odległości 400m od Aleji Jero zolimskich oraz centrów hand lowych: Reduta i Blue City, 4 km od Dworca Centralnego PKP, a także 500 m od wylotowych z Warszawy tras szybkiego ruchu.

ELBES Sp. z o.o. jest firmą świadczącą usługi z zakresu Facility Management, obejmują ce wszystkie etapy cyklu inwes tycyjnego w nieruchomościach: od doradztwa, poprzez zastęp stwo inwestycyjne oraz admini strowania i zarządzania nierucho mościami. Posiadamy doświad czenie w obsłudze inwestorów prywatnych i instytucjonalnych oraz w pełnej rewitalizacji i przebudowie na cele komercyjne starych budynków.

Nasza firma oferuje właścicielom możliwość rzeczywistego kszta łtowania losów swoich budynków i ich otoczenia. Doświadczenie oraz znajomość rynku nieru chomości pozwala nam świad czyć usługi na możliwie naj wyższym poziomie z zachowa niem standardów pracy zarządcy.

Jesteśmy otwarci na potrzeby Klientów. Charakter współpracy i zakres usług określane są w umowie. Może to być umowa o administrowanie nieruchomoś cią lub o zarządzanie nią. To Państwo decydują o zakresie naszych obowiązków i charak terze podejmowanych działań.

W ramach usługi zastępstwo inwestycyjne (project manage ment) oferujemy Państwu komp leksowe prowadzenie procesu inwestycyjnego: od uzgodnień projektowych, poprzez pozyskiwa nie decyzji administracyjnych, nadzór robót budowlanych, odbiory prac, po rozliczenie inwestycji. Dokładnie definiujemy potrzeby i sposoby działania, które są różne ze względu na specyfikę inwestycji, stopień jej zaawansowania, posiadane pozwolenia, warunki administra cyjne oraz komercyjne.


W zależności od rodzaju inwes tycji i zakresu, zapraszam do współpracy sprawdzonych specja listów: projektantów, kontro lerów kosztów, kosztorysantów, inspek torów nadzoru, kierowników budów. Aktualnie w ramach usługi zastępstwa inwestycyj nego na zlecenie firmy Willa Przy Parku Sp. z o.o. Sp. k. nadzo rujemy budowę budynku miesz kalnego wielorodzinnego.